Vijojnë lëvizjet në qeveri/ Ja kush mërohet zv.ministrje e Turizmit dhe Mjedisit…

Në mbledhjen e sotme të qeverisë është miratuar emërimi i zëvendësministrit të Turizmit dhe Mjedisit. Në vendimet e publikuara në faqen zyrtare të Kryeministrisë thuhet se Almira Xhembulla emërohet zëvendësministër i Turizmit dhe Mjedisit.

Vendimi i qeverisë


V E N D I M

PËR

EMËRIM NË DETYRË

Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe të pikës 2, të nenit 6, të ligjit nr.9000, datë 30.1.2003, “Për organizimin dhe funksionimin e Këshillit të Ministrave”, me propozimin e Kryeministrit, Këshilli i Ministrave

V E N D O S I:

Znj. Almira Xhembulla emërohet zëvendësministër i Turizmit dhe Mjedisit.

Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.